Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân ngày 1/12/2018

Quốc phòng toàn dân ngày 3/11/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 6/10/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 1/9/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 4/8/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 7/7/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 2/6/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 5/5/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 7/4/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 3/3/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 6/1/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 2/12/2017

Quốc phòng toàn dân ngày 7/10/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 2/9/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 5/8/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 1/7/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 3/6/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 6/5/2017
(Tổng số trang: 2) 1 2 Tiếp Cuối