Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Đời sống nông thôn
Đời sống nông thôn ngày 10/3/2016
Ngày cập nhật : 11-03-2016

1. Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được vay 50 triệu đồng.
2. Quy định mới về danh mục, chủng loại máy, thiết bị được hưởng hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.
3. Giải quyết vốn sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
4. Xây dựng nông thôn mới cần chú trọng tiêu chí môi trường.


Trang 12 trong tổng số 20