Category Archives: Dân hỏi – Thủ trưởng có quan hành chính trả lời

Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính đáp

Chuyên mục Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời được ra mắt với sứ mệnh giúp đỡ và phục vụ các nhu cầu của dân cư tỉnh Đắk Lắk. Xem thêm: https://drt.org.vn/

Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời ngày 22-5-2023

Truyền hình trực tiếp: dân hỏi – thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời ngày 27/7/2020

Truyền hình trực tiếp: dân hỏi – thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời ngày 24/8/2020

Truyền hình trực tiếp: dân hỏi – thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời ngày 28/9/2020